Bilginin, günümüzde toplumların gelişmişliğinin göstergesi olduğu bir dönemde, eğitim kurumlarının bilişim becerileriyle donanmış bireylerin geleneksel ‘bilgi aktarıcılığı’ rolünden çıkarılarak, öğrencilere bilgiye ulaşmanın yollarını ve nasıl yorumlanacağını öğreten bir konuma gelmiştir. Öğretmenlerin bu rollerini etkili şekilde yerine getirmeden önce kendilerinin bilişim teknolojilerinin kullanma yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir. Kurumlarımızda bu teknolojilerin etkili ve verimli şekilde kullanılmasında gerek öğrencilere gerekse diğer öğretmenlere yardımcı olma görevi bilişim teknolojileri öğretmenlerine düşmektedir. Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin bu görevleri yerine getirebilmesi için gerekli donanımlara sahip olması, kendilerini iyi bir şekilde yetiştirmeleri gerekmektedir.

Bilişim teknolojileri alanında görev yapmakta olan araştırmalar incelendiğinde daha çok bölüm programları, meslekten beklentiler, meslekte karşılaşılan sorunlar ve bireysel farklılıklara yönelik olduğu görülmektedir. Bu sorun daha çok hizmet öncesi aldığı bilgi ve becerinin sınırlılığından kaynaklanmaktadır.  Bunun çözümü için bölüm programlarının sürekli geliştirilmesi, verecekleri derslerin öğretim süresi boyunca hangi problemlerle karşılaşılacağı ve nasıl bir strateji kullanabilecekleri konularında eğitimler önerilmektedir.

Öğretmen yeterlilikleri, “Bir meslek dalına özgü görevlerin yapılabilmesi için gerekli olan mesleki beceri, bilgi ve tutumlara sahip olma durumu” olarak tanımlanmaktadır. Özel alan yeterlilikleri ise “öğretmenlik mesleğini etkili ve verimli biçimde yerine getirebilmek için alanlara özgü olarak sahip olunması gereken bilgi, beceri ve tutumlar” şeklinde tanımlanmaktadır.

A-)Özel Alan Yeterlikleri

 • Öğretim sürecini ve ortamını tasarlama, planlama, düzenleme
 • Teknolojik kavramlar ve uygulamalar
 • Öğretme-öğrenme-program
 • Gelişimi izleme ve değerlendirme
 • Okul aile toplum ilişkileri, etik ve sosyal konular
 • Mesleki gelişim

a-)Öğretim sürecini ve ortamını tasarlama, planlama, düzenleme
Öğretim sürecini planlama, teknolojik kaynakları amacına uygun seçebilme, çoklu ortam materyalleri tasarlayabilme ve ihtiyaca göre düzenleme uygulamalarını kapsamaktadır.

b-) Teknolojik kavramlar ve uygulamalar
Bu alanda temel kavramlar, donanım bilgisi ve sorun giderme, sistem yazılımları, dosya, zaman yönetimi, uygulama yazılımları, ağ ve internet kullanımı konularını kapsar.

c-) Öğretme-öğrenme-program
Teknolojiyi destekleme, öğrenme-öğretme uygulamalarını düzenleme, teknolojiden veri toplam analiz ve değerlendirme süreçlerinde faydalanmayı ve materyal hazırlamayı kapsar.

d-) Gelişimi izleme ve değerlendirme
Öğrencinin gelişim sürecini izleme ve değerlendirme uygulamalarını, yapacağı ölçme ve değerlendirme uygulamalarını kapsamaktadır.

e-) Okul aile toplum ilişkileri, etik ve sosyal konular
Yasal hak ve sorumluluklar, öğretim sürecini desteklemek için ailelerle iş birliği yapılması, okuldaki tören ve organizasyonlara yönelik uygulamaları kapsamaktadır.

f-) Mesleki gelişim
Bilişim teknolojilerinden mesleki gelişim için yararlanma, yeni teknolojilerin toplumdaki etkilerini bilme ve bu etkilere uyum sağlayabilme gibi uygulamaları kapsamaktadır.

A-)Genel Alan Yeterlikleri

 • Kişisel ve Mesleki Değerler ,Mesleki Gelişim
 • Öğrenciyi Tanıma
 • Öğrenme ve Öğretme Süreci
 • Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve Değerlendirme
 • Okul, Aile ve Toplum İlişkileri
 • Program ve İçerik Bilgisi

a-) Kişisel ve Mesleki Değerler-Mesleki Gelişim
Öğretmen öğrencileri birey olarak görür, en yüksek düzeyde öğrenmeleri ve gelişmeleri için çaba harcar. Diğer öğretmen, yönetici ve uzmanların deneyimlerinden yararlanır. Kendini sürekli geliştirmek için çaba harcar. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır. Kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar.

b-)Öğrenciyi Tanıma
Öğrencinin tüm özelliklerini, ilgi istek ve ihtiyaçlarını bilir, gerektiğinde aile ve çevrenin sosyo-kültürel veya ekonomik özelliklerini tanır.

c-)Öğrenme ve Öğretme Süreci
Öğretmen, öğretme ve öğretme süreçlerini planlar, uygular ve yönetir. Öğrencilerin öğrenme sürecine etkin katılımını sağlar.

d-)Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve Değerlendirme
Öğretmen, öğrencilerin gelişim ve öğrenmelerini değerlendirir. Ölçme sonuçlarını daha iyi bir öğretim için kullanır; sonuçları öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilerle paylaşır.

e-) Okul, Aile ve Toplum İlişkileri
Öğretmen, okulun bulunduğu yerin doğal ve sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır. Aileleri ve toplumu eğitim sürecine ve okulun gelişimiyle ilgili çalışmalara katılmaları yönünde teşvik eder.

f-)Program ve İçerik Bilgisi
Öğretmen, Milli Eğitim Sisteminin dayandığı temel değer ve ilkeler ile özel alan öğretim programının amaç, ilke ve tekniklerini bilir ve uygular.

KAYNAK

http://otmg.meb.gov.tr/belgeler/ogretmen_yeterlikleri_kitabi/%C3%96%C4%9Fretmen_Yeterlikleri_Kitab%C4%B1_bili%C5%9Fim_teknolojileri_%C3%B6%C4%9Fretmeni_%C3%B6zel_alan_yeterlikleri_ilk%C3%B6%C4%9Fretim_par%C3%A7a_7.pdf

http://otmg.meb.gov.tr/alanbt.html

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi(Güz-2016  Cilt:15  Sayı:59 (1215-1231))


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

Sizin Tepkiniz Nedir?

komik komik
3
komik
beğendim beğendim
1
beğendim
iğrenç iğrenç
11
iğrenç
Başarısız Başarısız
15
Başarısız
Sinirlendim Sinirlendim
11
Sinirlendim
Korkutucu Korkutucu
10
Korkutucu
Sevgi Sevgi
6
Sevgi
Zekice Zekice
13
Zekice
Kadir

Legend

Merhaba, Ben Abdulkadir PALANCI. Atatürk Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Araştırarak yeni şeyleri öğrenmeyi seviyorum. Araştırırken çoğu bilgilerin eksikliği,yetersizliği vb. durumlarla çokca karşılaştım. Bundan dolayı öğrendiğim ve öğrenecek olduğum bilgileri düzenli ve kaliteli bir şekilde sizlerle de paylaşmak istediğim için bu siteyi hazırladım. Her geçen gün yazar kadrosu genişleyen takımımızın arasına sizleri de bekleriz.

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir